Email: Evy@DietisteVaes.be | GSM: 0486/64.09.71

Betalingsvoorwaarden

Als u uw afspraak niet binnen de 24 annuleert, dan wordt het consult door gefactureerd aan het normale tarief en die tijd die hiervoor voorzien was. Uitzondering; in geval van onverwacht overlijden of spoedopname/ongeval.


Indien u reeds een volgende afspraak boekte dan wordt deze volgende afspraak pas als definitief beschouwd van zodra ik de betaling van de daarvoor gemiste of niet tijdig geannuleerde afspraak ontvangen heb.


De facturen zijn contant betaalbaar uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na hun uitgiftedatum te 3120 Tremelo, Astridstraat 23/4.


Het in gebreke blijven van de betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling meebrengen dat het bedrag bij wijze van schadeloosstelling wordt verhoogd met een som welke overeenkomt met 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25,00 euro. Dit krachtens de Wet van 2 augustus 2002. Dit krachtens art 1152 van het Burgerlijk Wetboek.


Klachten en opmerkingen kunnen slechts geformuleerd worden binnen de termijn van 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur met aangetekende zending.


In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Leuven alleen bevoegd.